Кенгуру Буслiк Зубренок Колосок Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Выберыце дзеясловы, якія ў форме 3-яй асобы адзіночнага ліку будучага часу маюць канчатак -іць(-ыць):

1) адціраць;     2) ляпіць;     3) драмаць;     4) зламаць;     5) паказаць.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

У якіх словазлучэннях падкрэсленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні?

1) завязаць вузел;     2) глыбокае мора;     3) іскры полымя.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Колькі назоўнікаў у форме адзіночнага ліку меснага склону ўжыта ў вершаваных радках Ніла Гілевіча?

Хлеб – у дзяжы і на лапаце,

На подзе ў печы, на стале.

І на далонях шчаснай маці,

Што дзецям лусты раздае.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Вызначце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) жаль      2) фальш      3) немач      4) продаж      5) гар

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

У якім словазлучэнні галоўнае слова кіруе залежным?

1) пажаўцелая папера;     2) падскочыць вышэй;     3) дом з верандай.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Падбярыце з прапанаваных слоў сінонім(-мы) да назоўніка фальш:

1) падман      2) ашуканства      3) падробка

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Якія гукі ў беларускай мове не маюць спецыяльных літар?

1) [дз’]      2) [дз]      3) [ж]      4) [дж]      5) [ч]      6) [р]

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Выберыце з прыведзеных рознакаранёвыя дзеясловы:

1) скочыць – скочвацца

2) прасіць – прасаваць

3) абвязаць – абавязаць

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Калі ў простым сказе заключаецца пытанне, то ў канцы ставіцца … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Выберыце з дадзеных правільна запісаныя словы:

1) окны;     2) вокаць;      3) наодшыбе;     4) водум;     5) орыва.

А)
Б)
В)
Г)
Д)